ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |

ଏକ ଆଦେଶ ଅନୁରୋଧ |

ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ୱାଗତ |

ଏକ-ଷ୍ଟପ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ସେବା |

ଆମ ବିଷୟରେ

ଆମେ ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ହୁଇଟୋଙ୍ଗ ଷ୍ଟିଲ କୋ।ଆମର ଅନେକ ଉତ୍ତମ ଅଭିଜ୍ଞ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି |ସ୍କେଚ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମର ବ technical ଷୟିକ ଦଳ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳକୁ ଏକତ୍ର କରେ |ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିକ୍ରୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ |ଆମର ଗ୍ରାହକମାନେ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନିତ ହେବେ କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ପୂରଣ କରୁ |

  • କାରଖାନା -0
  • କାରଖାନା -4 |
  • କାରଖାନା -3 |

ବ୍ଲଗ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଠାରୁ ସର୍ବଶେଷ |

ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ବିତରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ |

  • ମଧ୍ୟମ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ କ’ଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ କ’ଣ |
    ଇସ୍ପାତର ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ: କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ ଏବଂ ଆଲୟ ଷ୍ଟିଲ |କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ① କମ୍ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ 0.25% ରୁ କମ୍;② ମଧ୍ୟମ କାର୍ବନ ଇସ୍ପାତ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହେଉଛି 0.25% - 0.60%;③ ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ, କାର୍ବନ କଣ୍ଟେ ...
  • ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ |
    ସାଧାରଣତ ,, ପାଇପ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରେସର ପାତ୍ରଗୁଡିକର ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ଗୁଡିକ PIPE ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏବଂ ପାଇପ୍ ଫିଟିଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ PIPEFITTING କୁହାଯାଏ |ପାଇପ୍ (ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ) ପାଇପ୍ ପାଇପ୍ (ଅନ୍ୟ ପାଇପ୍ ଗୁଡିକ ପାଇପ୍ ମାନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦିତ ନୁହେଁ) TUBE TUBE ଯେକ cross ଣସି କ୍ରସ୍ ବିଭାଗୀୟ ହୋଇପାରେ ...